DAIKIN MARINE(SHANGHAI) CO., LTD.

Recruitment

  • Your current location
  • >> Recruitment

Contact us

  • Contact      :  Liu Jiajing
  • Telephone :  (8621)-63224198
  • Email         :  liujiajing619@yahoo.com.cn 或 liu.jiajing@daikin.net.cn